Artikel 1 ALGEMEEN

1.1 In deze Algemene Voorwaarden (verder: Voorwaarden) wordt verstaan onder: Standaard® wijn: de gebruiker van de Voorwaarden; Consument: de wederpartij van Standaard® wijn in wiens opdracht en/of voor wiens rekening producten worden geleverd; Overeenkomst: de overeenkomst tussen Standaard® wijn en de Consument.

Artikel 2 TOEPASSELIJKHEID

2.1 De Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst van Standaard® wijn, met uitsluiting van eventueel door de Consument gehanteerde algemene voorwaarden.

2.2 De Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op door Standaard® wijn ingeschakeld personeel, ingeschakelde tussenpersonen of andere derden en op personeel, tussenpersonen of andere derden waarvan de Consument zich bedient.

2.3 Het vragen van een offerte, het doen van een bestelling en/of het accepteren van een aanbieding houdt in dat de Consument de toepasselijkheid van de Voorwaarden aanvaardt.

2.4 Van het in de Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken.

Artikel 3 TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

3.1 Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Standaard® wijn de Overeenkomst aan de Consument schriftelijk bevestigt.

3.2 Standaard® wijn is gerechtigd bestellingen of opdrachten te weigeren of aan de uitvoering van bestellingen/ opdrachten nadere voorwaarden te verbinden.

Artikel 4 AANBIEDINGEN

4.1 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

4.2 Standaard® wijn kan niet aan een aanbieding worden gehouden indien de aanbieding of een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

4.3 Een samengestelde prijsopgave verplicht Standaard® wijn niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

4.4 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

Artikel 5 PRIJZEN; BETALINGEN

5.1 De op de website van Standaard® wijn vermelde prijzen zijn inclusief BTW. De prijzen worden vermeld onder het voorbehoud van prijswijzigingen en/of typefouten.

5.2 Betaling dient te geschieden vóór de levering. Bij gebreke van tijdige betaling is Standaard® wijn gerechtigd de levering (en de daarmee verband houdende leveringen/ overeenkomsten) op te schorten.

Artikel 6 LEVERING

6.1 Levering geschiedt vanaf het magazijn van Standaard® wijn, tenzij anders overeengekomen. Standaard® wijn is niet aansprakelijk voor de gevolgen van de uitvoering van de vervoersovereenkomst met de vervoerder die door Standaard® wijn is ingeschakeld.

6.2 Indien de Consument de levering weigert of nalatig is met de afnamen daarvan, worden de voor de Consument bestemde producten opgeslagen voor rekening en risico van de Consument totdat de Consument de verplichtingen voorvloeiende uit de Overeenkomst is nagekomen. De kosten verbonden aan de opslag komen volledig voor rekening van de Consument.

6.3 Standaard® wijn levert geen alcoholische producten aan personen die jonger zijn dan 18 jaar. De Consument dient zich desgewenst te legitimeren, ook bij aflevering van een bestelling via internet.

Artikel 7 GARANTIE

7.1 Standaard® wijn staat er voor in dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen die daaraan mogen worden gesteld. De garantie geldt gedurende een periode van twee weken na levering. Eventuele gebreken dienen binnen twee weken na levering aan Standaard® wijn te worden gemeld.

7.2 Indien een product een gebrek vertoont, zal Standaard® wijn – naar haar keuze – zorgdragen voor vervanging van het geleverde product danwel zal de overeenkomst worden ontbonden.

Artikel 8 EIGENDOMSVOORBEHOUD

8.1 Het eigendom van het door Standaard® wijn geleverde product gaat eerst over op de Consument nadat de Consument volledig heeft voldaan aan al hetgeen de Consument uit hoofde van de daarop betrekking hebbende Overeenkomst aan Standaard® wijn is verschuldigd.
8.2 Het is de Consument niet toegestaan de door Standaard® wijn geleverde producten te verkopen, door te leveren, te vervreemden, te bezwaren en/of te gebruiken zolang het eigendom op de Consument niet is overgegaan.

Artikel 9 RECLAMES

9.1 De Consument dient het product op het moment van levering of zo spoedig daarna te onderzoeken. Eventuele zichtbare gebreken dient de Consument binnen drie werkdagen na levering schriftelijk aan Standaard® wijn te melden met retourzending van het gebrekkige product.

Artikel 10 BETALING

10.1 De door Standaard® wijn te leveren producten dienen vooruit te worden betaald, tenzij anders aangegeven. Standaard® wijn levert de producten uiterlijk binnen zeven (7) dagen na ontvangst van de betaling.

10.2 Voor zover geen vooruitbetaling plaatsvindt, dient de aan de Consument verzonden factuur van Standaard® wijn te worden voldaan binnen 14 dagen na de factuurdatum, bij gebreke waarvan de Consument na verloop van die termijn van rechtswege in verzuim is. Vanaf de datum dat de Consument in verzuim is, dient de Consument aan Standaard® wijn de wettelijke handelsrente te betalen ex art. 7:119a BW met een minimum van één (1) procent per maand.

10.3 Bij gebreke van tijdige betaling zijn (buitengerechtelijke) incassokosten verschuldigd van 15% berekend over de verschuldigde hoofdsom inclusief BTW en eventueel verschuldigde rente met een minimum van € 75 excl. BTW.

10.4 Betalingen in mindering op het aan Standaard® wijn verschuldigde strekken eerst in mindering op de verschuldigde kosten, vervolgens in mindering op de verschuldigde rente en daarna in mindering op de verschuldigde hoofdsom.

Artikel 11 VRIJWARING

11.1 De Consument vrijwaart Standaard® wijn voor aanspraken van derden verband houdende met of ten gevolge van de levering van producten door Standaard® wijn en/of door haar verstrekte adviezen.

11.2 Wordt Standaard® wijn door derden aangesproken, dan is de Consument gehouden Standaard® wijn zowel in- als buitenrechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van de Consument in dat geval mag worden verwacht. Neemt de Consument geen adequate maatregelen, dan is Standaard® wijn gerechtigd daartoe zelf over te gaan. De daaraan verbonden kosten komen volledig voor rekening van de Consument.

Artikel 12 AANSPRAKELIJKHEID

12.1 De aansprakelijkheid van Standaard® wijn voor door haar geleverde zaken is beperkt tot de hiervoor sub 7 genoemde garanties.

12.2 Standaard® wijn is niet aansprakelijk voor gevolgschade, daaronder begrepen ondermeer gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

12.3 Indien Standaard® wijn aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Artikel 13 OVERMACHT

13.1 In geval van overmacht is Standaard® wijn gerechtigd – naar haar keuze – de uitvoering van een bestelling op te schorten, dan wel de Overeenkomst te ontbinden door dit (schriftelijk) mee te delen aan de Consument, zonder dat Standaard® wijn gehouden is tot enige vergoeding van schade.

13.2 Onder overmacht wordt ondermeer verstaan alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Standaard® wijn geen invloed kan uitoefenen maar waardoor Standaard® wijn niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht wordt eveneens verstaan werkstakingen bij derden.

13.3 Standaard® wijn kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten tot een periode van maximaal twee (2) maanden. Na afloop van die termijn is Standaard® wijn gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat Standaard® wijn gehouden is tot enige vergoeding van schade.

Artikel 14 INTELECTUEEL EIGENDOM

14.1 De web-site van Standaard® wijn met alle daarin/daarop voorkomende teksten, documenten, beelden en geluid (alles in de ruimste zin bedoeld) zijn auteursrechterlijk beschermd. Voor verdere distributie, publicatie of overdracht daarvan is schriftelijke toestemming van Standaard® wijn vereist.

14.2 Voorzover Standaard® wijn op haar internetsite verwijst naar andere sites, zijn die verwijzingen slechts informatief. Standaard® wijn is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die internetsites.

Artikel 15 DIVERSE

15.1 Indien een bepaling van de Voorwaarden in strijd mocht zijn met de wettelijke voorschriften, zal uitsluitend de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze bepaling worden vervangen door een door Standaard® wijn vast te stellen nieuwe vergelijkbare bepaling.

15.2 Standaard® wijn is gerechtigd haar Voorwaarden van tijd tot tijd aan te passen. Na publicatie van de (nieuwe) Voorwaarden zullen deze (nieuwe) Voorwaarden integraal van toepassing zijn.

Artikel 16 TOEPASSELIJK RECHT

16.1 Op alle overeenkomsten van Standaard® wijn is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

16.2 Geschillen dienen te worden beslist door de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van Standaard® wijn. Standaard® wijn en de Consument zijn ten opzichte van elkaar gehouden eventuele geschillen te trachten in onderling overleg – eventueel onder begeleiding van een professionele mediator – op te lossen.

 

Standaard® wijn

Jan-Willem Hofma

+31 6 12990881

info@standaardwijn.nl