ALGEMEEN

Hofma Standaard handelend onder de namen Standaard®wijn en Standaard® wijnen  (Kamer van Koophandel 65388496), hierna te noemen Standaard®wijn.nl, verleent u hierbij toegang tot Standaard®wijn.nl en nodigt u uit het aangebodene te kopen. Standaard®wijn.nl behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. 

BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Hofma Standaard spant zich in om de inhoud van Standaard®wijn.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. 

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op Standaard®wijn.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Standaard®wijn.nl

In het geval van overmacht is Standaard®wijn.nl  niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de koper indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Onder overmacht wordt verstaan elke van buitenkomende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop de verkoper geen invloed kan uitoefenen en waardoor de nakoming van de verplichting jegens de andere partij wordt verhinderd. Hieronder behoren ondermeer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, het niet beschikbaar zijn van de website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden. Hofma Standaard  behoudt zich het recht om zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Standaard®wijn.nl  de verbintenis had moeten nakomen. 

AUTEURSRECHTEN

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij  Hofma Standaard .  Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Hofma Standaard , behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. 

Standaard® wijn

Jan-Willem Hofma

+31 6 12990881

info@standaardwijn.nl